slider01.jpg

Meble kuchenne w kolorze białym z blatem imitującym lite drewno, fronty ozdobione mlecznymi przeszkleniami oraz chromowanymi uchwytami.

Meble kuchenne w zabudowie.

Meble kuchenne na wymiar w kolorze biało-brązowym z chromowanymi uchwytami, mlecznym przeszkleniem oraz oświetleniem halogenowym.

Meble kuchenne w zabudowie

Meble kuchenne w kolorze ciemny brąz z kremowym blatem, mlecznymi szybami oraz chromowanymi uchwytami.

Kuchnia w zabudowie

Kuchnia w zabudowie idealnie dopasowana do pomieszczenia i urządzeni AGD. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej.

Meble na korytarzu

Meble na korytarzu w kolorze pasującym do drzwi wraz z obramowaniem lustra i framugami drzwi.

Garderoba na poddaszu.

Garderoba na wymiar, idealnie pasująca do przekroju poddasza z drzwiami przesownymi oraz lusterm.

Szybki kontakt


Kozłowski - Meble
Zakład usług stolarskich

Wieruszew 26A
62-530 Kazimierz Biskupi

kom. 663 931 315

kom. 603 086 786

e-mail: jolantakozlowska4@wp.pl

Oferta


Rynek meblowy

Moda na ryn­ku me­blo­wym cią­gle się zmie­nia, a my zmie­nia­my się w raz z nią, aby za­pro­jek­to­wać i wy­ko­nać dla Pań­stwa naj­lep­szej ja­ko­ści me­ble na za­mó­wie­nie wy­ko­ny­wa­ne na do­wol­ny wy­miar.

Klasyka czy Nowoczesne formy?

Na­sza fir­ma pro­po­nu­je za­rów­no roz­wią­za­nia kla­sycz­ne jak i no­wo­cze­sne tak aby me­ble ide­al­nie pa­so­wa­ły do wnętrz Pań­stwa miesz­kań. Po­sia­da­my sze­ro­ką ga­mę ko­lo­rów i wzo­rów, co po­zwa­la nam na two­rze­nie nie­po­wta­rzal­nych pro­jek­tów i re­ali­za­cji. Po­nie­waż, każ­dy nasz klient ocze­ku­je od nas in­nych po­my­słów. Nie wpro­wa­dzamy stan­dar­dów, każ­dy nasz pro­jekt jest inny, two­rzo­ny dla da­nej oso­by. Spo­tka­nia z klien­tem oraz pro­jekt i jego wy­ce­na są bez­płat­ne (Konin i oko­li­ce). Do­pie­ro po obej­rze­niu na­szej pro­po­zy­cji klient po­dej­mu­je de­cy­zje.

Nasza oferta obejmuje:

- Meble kuchenne na wymiar
- Szafy z drzwiami przesuwnymi
- Garderoby
- Zabudowy
- Meble biurowe (biurka, regały, komody, meblościanki, inne meble na wymiar)